Verksamhet

Vår verksamhet

Personal på Mälarbygden skyddat boende

Personalgruppen är  liten till antalet för att kunna skapa en personlig och trygg relation med de boende. Personalen består av både män och kvinnor med kunskap om våld i nära relation. Verksamhetsansvarig är socionom och har under de senaste tio åren arbetat inom kvinnojoursverksamhet, drivit ett annat skyddat boende, social- och neuropsykiatri samt myndighetsutövning med barn- och ungdomsutredningar. Vi har även ytterligare en socionom anställd som även är särskild barnansvarig på boendet och har arbetat inom bland annat socialtjänst som barnutredare, psykiatri och äldreomsorg. Personalen får regelbundet extern handledning för att vi ska fortsätta att säkra kvalitén på vårt boende! 


Verksamhetsansvarig om Mälarbygden skyddat boende;

"Min tanke när jag startade vårt skyddade boende var att det

skulle bli bäst. Bäst på att hjälpa våldsutsatta till ett liv

utan våld. Klienterna skulle gå härifrån med en starkare 

självkänsla och en återtagen integritet. De skulle vara

medvetna om att ingen annan ska bestämma över dem och

att  framtiden är ljus.  Det tänker jag fortfarande. Varje dag.

På vårt lilla boende ingår det många saker men framförallt omtanke. Vi verkar i det lilla och  gör vad vi kan för att alla klienter ska skapa sig ett liv utan våld. Många klienter hör fortfarande av sig till oss även fast de flyttade för länge sedan. Vi kan för de som vill vara en tillfällig tillflyktsort och för andra mycket mer än så". 

 

Personal finns på plats på det skyddade boendet under alla dagar i veckan. Vi har personal som pratar svenska, engelska, arabiska och persiska. Om bemanning krävs dygnet runt är det något som kan erbjudas efter diskussion med placerande socialtjänst. Personal är tillgänglig via telefon för klienter och socialtjänst dygnet runt alla dagar i veckan.


Metodstöd på Mälarbygden skyddat boende

Att bo på ett skyddat boende är för en del nödvändigt under en tid men ska inte vara en långsiktig lösning. Vi arbetar tillsammans med placerande socialtjänst för att hitta lösningar i det egna nätverket, om det är möjligt, för att uppnå ett tillräckligt skydd för de våldsutsatta. Kunskap finns inom MI, BBIC, Nätverksarbete och Signs of Safety. Vi är därför gärna en del av er säkerhetsplanering och deltar vid nätverksmöten när det är möjligt utifrån klientens situation. Tillsammans med varje klient görs löpande skyddsbedömningar med hjälp av FREDA. Vi har även kunskap om och utför hot- och riskbedömningar med hjälp av evidensbaserade riskbedömningsinstrumenten SARA och PATRIARK.


Vi stöttar våra klienter genom bland annat stödjande samtal, i kontakten med andra myndigheter, att söka sysselsättning och i bostadsletande. Under de enskilda samtalen som hålls både med vuxna och barn utgår vi från MI men använder oss gärna av tejping för att klienterna lättare ska kunna gestalta tidigare upplevelser och framtida önskvärda situationer. Vi arbetar strukturerat i samtal och upprättar med fördel en genomförandeplan tillsammans med klient och placerande socialtjänst.


Praktiskt arbete på Mälarbygden skyddat boende

Varje helg anordnar personal en aktivitet utanför boendet som boendet betalar för. Det kan vara allt från badhus, djurpark, nöjespark, bio, gokart, marknader, lekland, löptävlingar, SPA/massage/fotvård och liknande. Vi varierar utflykterna och anpassar dem efter aktuella klienter och deras önskemål. Det är viktigt att komma ifrån boendet för att minska isolering och för att återfå glädje. Under utflykterna brukar det förekomma många skratt och vi tror att det är absolut nödvändigt för att orka kämpa vidare till en framtid utan våld. Vi arrangerar också ett flertal veckovisa aktiviteter på boendet i form av träning och matlagning.


De dubbelt utsatta på Mälarbygden skyddat boende

Alla människor som blivit utsatta för våld i nära relation är välkomna till oss. Vi har kunskap och kompetens att stötta några av dem som brukar benämnas som dubbelt utsatta då de utöver våldet även har andra sårbarhetsfaktorer. En av dessa målgrupper är människor med en funktionsvariation. Vi två socionomer som arbetar i verksamheten har båda utbildning och arbetslivserfarenhet från psykiatrin. Bred kunskap finns därför om målgruppen med intellektuella funktionsnedsättningar och/eller neuropsykiatriska diagnoser. Fastigheten är även anpassad för personer utsatta för våld i nära relation med fysisk funktionsnedsättning.


En annan målgrupp som är särskilt utsatta är de där det också finns en hedersproblematik. Vi har utöver kunskap om särskilt metodstöd gällande heder även tidigare erfarenheter av att stötta denna målgrupp och är medvetna om hur kultur och patriarkala strukturer kan påverka. Här är det exempelvis absolut nödvändigt att vanligt förekommande insatser i form av familjebehandling eller nätverksmöten inte blir en del av vårt arbete.


Barnen på Mälarbygden skyddat boende

Barn som kommer tillsammans med sin förälder till vårt boende har vanligtvis upplevt våldet på nära håll. De har varit involverade på olika sätt; de kan ha försökt att förebygga våldet, ingripa direkt, vara den som söker hjälp av utomstående, tröstat syskon och våldsutsatt förälder eller ha städat undan efteråt. Barn använder sig av många strategier och inte sällan kan barn när de känner att det kommer att uppstå våld i hemmet göra något negativt själv, som att spilla ut eller ha sönder något. Då riktas de vuxnas uppmärksamhet mot barnet istället och våldet avbryts. Det finns mycket forskning som visat hur skadligt det är för barn att uppleva våld som sker mot en anknytningsperson av en annan, både där och då men också i framtiden. Barn som växer upp i en våldsam miljö har en ökad risk för att som vuxna antingen bli våldsutsatta eller våldsutövare.


Barnperspektivet är därför vårt främsta fokus när vi möter vuxna

klienter med barn. Vi lyfter det genom att se barnens behov av egna

stödsamtal och anpassade aktiveter. Vi stöttar och motiverar

föräldern till att ta alla de nödvändiga kontakter vi ser skulle vara

positivt för barnet. I en situation där föräldern är utsatt för våld i

nära relation kan det uppkomma situationer då föräldern på grund av sitt

psykiska mående inte räcker till i sin föräldraroll. Då är vi där och stöttar, visar andra strategier samt tillsammans med föräldern uppmärksammar socialsekreterare på att denne som förälder är i behov av ytterligare hjälp. Om vi känner en stor oro för barnet/barnen följer vi givetvis lagstiftarens krav om att vi som utför socialtjänst och kommer i kontakt med barn har en skyldighet att göra orosanmälan till socialtjänsten enligt 14 kap. 1§ Socialtjänstlagen om oro för ett barn föreligger. För att verkligen uppmärksamma barnens situation och se deras behov har vi en socionom som är utsedd att vara särskild barnansvarig på boendet.